Archive for the ‘ประกันอัคคีภัย’ Category

อัคคีภัยคือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะความประมาท อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน สาเหตุหลักอันดับหนึ่งของการเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันนี้เกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกับอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและร้านค้า ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูง

การทำประกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการเพิ่มความอุ่นใจ และไม่ต้องกังวลหากเกิดเหตุขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน กรมการประกันภัย ยังได้ประกาศใช้กรมธรรม์อัคคีภัยฉบับใหม่ที่จะให้ความคุ้มครอง วันที่ 1 เมษายน 2543 อย่างเป็นทางการมานานหลายปีแล้วเฉพาะกับที่อยู่อาศัย ซึ่งเรียกว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์โดยตรง จากการทำ ประกันอัคคีภัย อย่างเหมาะสมมีความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งกรมธรรม์นี้มีความการคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์อัคคีภัยปกตินั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้เจ้าบ้านได้รับประโยชน์มากขึ้น

สำหรับผู้ที่มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย ได้แก่ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั่นเอง ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ว่านี้ก็คือที่อยู่อาศัย บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ กำแพง รั้ว ประตู ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมีเนียม เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ ได้แก่ ตัวอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตราทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารนั้นๆ ตามความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย  การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน จากภัยพื้นฐานต่างๆ เช่นเมื่อเกิดไฟไหม้  ฟ้าผ่า  แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊ส จากแผ่นดินไหวโดยมีการได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ ประกันภัยอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว